Vertrouwenscontactpersoon

Atletiekvereniging Scheldesport wil dat de sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn.

Bij introductie van een nieuwe vrijwilliger / begeleider (trainer, trainerondersteuner) is daarom van toepassing:

 • een kennismakingsgesprek
 • de vrijwilliger / begeleider is lid van de bond. Daarmee valt de vrijwilliger / begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte
 • de vrijwilliger / begeleider overlegt een VOG
 • de vrijwilliger / begeleider is bekend met de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen Atletiekvereniging Scheldesport voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie (sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, etc.).

In onze vereniging is dit: Leonora Ruiter. vertrouwenspersoon@avscheldesport.nl

Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Hier kun je ook terecht voor meer informatie en de gegevens van vertrouwenspersonen.

Op www.watisjouwgrens.nl kun je meer informatie en de gegevens van vertrouwenspersonen en adviseurs vinden.

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Gedragsregels begeleiders in de sport worden onderschreven door alle landelijke sportorganisatie die zijn aangesloten bij NOC*NSF:

 • de begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
 • de begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het priveleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 • de begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als misbruik;
 • de begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 • de begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook;
 • de begeleider zal tijdens training(-/stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 • de begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 • de begeleider zal de sporter geen immateriele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • de begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen;
 • in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest ervan te handelen.

(Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15-11-2011)